REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM SPÓŁKI KONSIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

§ 1 WSTĘP

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług i sprzedaży towarów przez Konsimo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60 – 324 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539891, NIP: 7792427567, Regon: 360618149, tel. +48 538 207 200, e-mail: konsimo@konsimo.pl (zwaną dalej: „Konsimo”) na rzecz przedsiębiorców i konsumentów w zakresie zapewniającym nabywcom możliwość kompleksowego umeblowania wnętrz zgodnie z przedstawionymi na stronie internetowej Konsimo opisami towarów i usług .

2. W celu realizacji ww. usług i sprzedaży towarów Konsimo udostępnia konsumentom i przedsiębiorcom możliwość zamówienia usług i zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Konsimo a także za pośrednictwem portali aukcyjnych przy wykorzystywaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (tj. Internetu).

3. Sklep internetowy Konsimo jest przystosowany do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek Mozlilla Firefox w wersji 40.0.3. lub wyższej oraz Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej na komputerze kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracującym pod systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. Sklep internetowy jest przystosowany do oglądania przy rozdzielczości ekranu 1024 x 768 punktów, z włączeniem w przeglądarce internetowej możliwości zapisów plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Miejscem spełnienia świadczenia przez Konsimo, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu, jest lokal, do którego zamówiony towar został doręczony lub w którym zamówiona przez Klienta usługa została wykonana.

5. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu w zakładce ”dane od sprzedającego”, która znajduje się w każdej aukcji danego towaru lub na stronie internetowej www.konsimo.pl.

7. Reklamacja zakupionego towaru (usługi) oraz odstąpienie od umowy przez Klienta wymaga złożenia stosownych oświadczeń na adres: MAGAZYN KONSIMO, ul. Czarnieckiego 56, 62-040 Puszczykowo, Centrali Konsimo przy ul. Marcelińskiej 90, 60 – 324 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: konsimo@konsimo.pl (na warunkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu)

8. Przesłanie towaru w związku z odstąpieniem od zawartej umowy a także w związku z reklamacją towaru nie może nastąpić w formie przesyłki za pobraniem.

9. W uzasadnionych przypadkach Konsimo przysługuje prawo do odmowy zawarcia umowy sprzedaży towaru/świadczenia Usług.

10. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Regulaminu Sklepu Internetowego KONSIMO może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym.

11. Wskazane w treści ust. 10 sankcje mogą być zastosowane zwłaszcza w przypadku gdy:

a) Klient podał w trakcie rejestracji do Sklepu Internetowego Konsimo dane niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd, naruszające prawa osób trzecich,

b) Klient naruszył dobra osobiste osób trzecich za pośrednictwem Sklepu Internetowego Konsimo,

c) Klient dopuścił się innych niż wymienione powyżej naruszeń treści powszechnie obowiązującego, właściwego prawa lub ogólnych zasad związanych z korzystaniem z sieci Internet, godzących w dobre imię Konsimo,

d) Klient pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Konsimo nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Konsimo.

§ 2. DEFINICJE WPROWADZONE DLA POTRZEB REGULAMINU

1. Konsimo – Konsimo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60 – 324 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539891, NIP: 7792427567, Regon: 360618149, tel. +48 538 207 200, e-mail: konsimo@konsimo.pl zwana również ”Sprzedawcą”.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4. Klient – konsument lub przedsiębiorca nabywający usługę lub towar sprzedawany przez Konsimo za pośrednictwem Sklepu internetowego Konsimo, zwany również kupującym.

5. Zamówienie – polecenie odpłatnego dostarczenia sprzedawanych przez Konsimo towarów wraz z poleceniem przeniesienia ich własności na Klienta a także polecenie zrealizowania na rzecz dokonującego zamówienia Klienta usługi wykonywanej przez Konsimo.

6. Towar – artykuły zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym KONSIMO.

7. Towar gabarytowy – Towary, których niemożliwy jest odbiór osobisty w danym Sklepie Stacjonarnym KONSIMO w dniu zakupu. Są to: meble, meble tapicerowane, stelaże (podłogi łóżka), materace oraz dywany.

8. Sklep Internetowy KONSIMO – serwis internetowy pod adresem www.konsimo.pl, (zwany dalej również jako „Online Shop” ) umożliwiający składanie Zamówień przez Klientów Konsimo .

9. Aukcja publiczna – sposób zawierania umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy i w przypadku odstąpienia od umowy przez zwycięskiego oferenta nie jest on uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość.

10. Pracownik KONSIMO – osoba zajmująca się obsługą klienta na terenie Sklepu Stacjonarnego KONSIMO

11. Dział SERVICE PACK – Dział obsługi klienta, który zajmuje się kontaktem z klientem, dyspozycją przesyłek, przyjęciem zwrotów oraz rozpatrywaniem reklamacji.

12. Usługa SERVICE PACK (zwana również „Usługą”) – Usługa transportu (zwana dalej: „T”)/ transportu + wniesienia (zwana dalej: „TW”)/ transportu + wniesienia + montażu (zwana dalej: „TWM”), której koszt i zakres wskazany jest po zaznaczeniu kursorem towaru przez Klienta oraz wpisaniu kodu pocztowego miejsca przewidywanej dostawy towaru. Usługa świadczona jest za pośrednictwem:

a) Działu SERVICE PACK- w przypadku Usług realizowanych na terenie: Poznania, Leszna, Święciechowa, Lipna, Osiecznej, Pawłowic, Rydzyna, Suchego Lasu, Złotników, Chyb, Baranowa, Przeźmierowa, Wysogotowa, Skórzewa, Plewisk, Komorników, Lubonia, Swarzędza, Koziegłów;

b) DPD – w przypadku Usług realizowanych na terytorium Polski (z wyłączeniem mebli tapicerowanych);

c) No Limit – w przypadku usług realizowanych na terytorium Polski, których przedmiotem są meble tapicerowane zamówione przez Klienta.

13. Cennik – spis usług świadczonych przez Konsimo na rzecz Klientów wraz z opłatami należnymi za ich realizację.

14. Przewoźnik – Kierowca / osoba realizująca Usługę SERVICE PACK.

15. ZS – Zamówienie klienta. Dokument zawierający niezbędne dane Klienta (dane osobowe, dane do wysyłki, zakupione Towary, kwota zakupu) potrzebne do zrealizowania zawartej transakcji zakupu Towaru/Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

16. List przewozowy lub WZ – dokument Towarzyszący Towarom w trakcie transportu, na którym Klient dokonuje potwierdzenia odbioru Towaru.

17. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia, w którym możliwe jest złożenie zamówienia towaru/Usługi w Sklepie Internetowym Konsimo (od poniedziałku do niedzieli).

§ 3. ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

Realizacja usług a także sprzedaż towarów przez Konsimo ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa stanowiąca podstawę przeniesienia prawa własności rzeczy sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego KONSIMO może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

§ 4. INFORMACJE O TOWARACH I CENACH

1. Wszelkie informacje o towarach, w szczególności katalogi, broszury i inne materiały informacyjne i reklamowe zamieszczone na stronie internetowej www.konsimo.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) kodeks cywilny. Wskazane informacje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy przez potencjalnych Klientów Konsimo.

2. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć towarów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych, na co znaczący wpływ ma kalibracja i rodzaj monitora używanego przez Klienta.

3. Ceny towarów zamieszczane są przy opisie towarów. Wszystkie ceny towarów są cenami brutto (zawierają krajowy podatek VAT) i podawane są w złotych polskich.

4. Cena usługi SERVICE PACK jest zgodna z opisem w obrębie danej aukcji / zakładki Online Shop i zależy od gabarytów wagi liczby zamówionych Towarów zależnie od wybranego przez Klienta adresu dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zamówień łączonych ceny Usługi sumują się.

§ 5. SPOSÓB ZAMÓWIENIA I ODBIORU TOWARU / USŁUGI SERVICE PACK

1. Dla dokonywania zakupów w zakładce OnlineShop konieczna jest rejestracja niezbędnych danych Klienta umożliwiających założenie konta i przeprowadzenie transakcji. W procesie rejestracji Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez zaznaczenie kwadratu umieszczonego przy treści Regulaminu. Oznacza to akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta na warunkach podanych w treści niniejszego Regulaminu.

2. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://konsimo.pl.

3. Umowa pomiędzy Sprzedawcą i Klientem zawierana jest w chwili skutecznego zatwierdzenia transakcji przez Klienta za pośrednictwem formularza Zamówienia zamieszczonego w zakładce OnlineShop i przesłania na adres e-mail Klienta potwierdzenia zawarcia umowy (dokumentu ZES). W przypadku zakupu na portalu aukcyjnym – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest po spełnieniu przez Klienta wymogów przedstawionych w regulaminie właściwego portalu aukcyjnego. Opłaty za Towary i Usługę SERVICE PACK dokonywane są z góry przelewem poprzez dostępne w danym serwisie aukcyjnym lub zakładce OnlineShop formy płatności, za pośrednictwem Systemu PayU.PL.

Po zaksięgowaniu wymaganej za Towar i Usługę (pod warunkiem jej zamówienia) kwoty Sprzedawca uruchomi usługę SERVICE PACK w ramach której – nie później niż w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania wskazanych wyżej opłat – Dział Service Pack skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu dostarczenia Towaru i wykonania innych zamówionych przez Klienta Usług.

4. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary transportem własnym lub za pośrednictwem innego podmiotu trzeciego. Odbiór osobisty zamówionego przez Klienta Towaru z Magazynu Konsimo jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedawcą. Sprzedawca wydaje Towar Klientowi w miejscu do tego wyznaczonym i nie bierze udziału w załadunku pojazdu Klienta.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysyłki w obrębie jednego zamówienia za pośrednictwem dwóch różnych podmiotów zewnętrznych, przy założeniu, że każda sztuka Towaru składająca się z kilku paczek zawsze będzie dowieziona za pośrednictwem jednego podmiotu trzeciego w obrębie jednej przesyłki.

6. Bieg terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania wpłaty Klienta przez Sprzedawcę i w przypadku zaakceptowania przez Klienta terminu dostarczenia Towaru wskazanego przez Sprzedawcę wynosi maksymalnie 7, następujących bezpośrednio po sobie, dni roboczych. W trakcie realizacji Usługi Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i poinformuje go o planowanym terminie dostawy Towaru.

7. Klient odpowiada za weryfikację gabarytów zakupionych mebli pod kątem możliwości ich wniesienia do domu/mieszkania, przed złożeniem zamówienia.

8. Przy wykupionej usłudze wniesienia klient zobowiązany jest, do upewnienia się czy zakupione towary mieszczą się w otworze drzwiowym w domu/mieszkaniu Klienta, na klatce schodowej oraz w windzie bez konieczności demontażu, rozpakowywania mebli.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w ocenie wielkości przesyłek skutkującej brakiem możliwości dostarczenia mebla w oryginalnych opakowaniach, który odbywa się przeznaczonymi do tego ciągami komunikacyjnymi w budynku bez narażenia Klienta na ryzyko utraty zdrowia lub uszkodzenia mebla. Niestandardowe wymagania związane będą z koniecznością indywidualnej oceny możliwości i wyceny kosztów realizacji takiej usługi, przy czym Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji takiego zlecenia.

10. Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi jak również zabrudzeniami mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia (ściany, sufity, podłogi), do którego będą wniesione meble.

11. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju.

12. W razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki konieczne jest niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o występujących nieprawidłowościach wynikających z wadliwości doręczenia.

13. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z nieprawidłowo zrealizowanego przewozu przesyłki, powinien (zgodnie z treścią Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe [Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.]):

1) zwrócić się do przewoźnika z wnioskiem o sporządzenie protokołu szkody (chyba że sporządzenie tego protokołu nastąpi z inicjatywy przewoźnika), protokół szkody musi zostać podpisany zarówno przez Klienta jak i przewoźnika a data spisania protokołu szkody musi być jednakowa z datą odbioru przesyłki.

2) w przypadku nieobecności Klienta przewoźnik powinien dokonać ustaleń (niezbędnych do sporządzenia protokołu) w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

3)jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie, zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

4) protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki, jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy, uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.

5) jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi opłaty określone w taryfie.

6)w razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym.

7) dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.) lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.

a) po otrzymaniu przez Klienta wypełnionego i podpisanego (zgodnie z przytoczonymi wyżej zasadami) protokołu szkody Klient powinien przesłać skan tego dokumentu na adres poczty elektronicznej konsimo@konsimo.pl, zaleca się również zrobienie zdjęć uszkodzeń przesyłki oraz wysłanie ich na w/w adres e-mail.

b) w przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki i chęci jej zwrotu należy prawidłowo zabezpieczyć Towar, aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.

1. Brak skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z treści Ustawy Prawo Przewozowe nie jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji Klienta przez Konsimo.

2. Klient, w celu odbioru zakupionego Towaru, musi okazać dokument ZES, który otrzymał drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email.

3. Podpis Klienta na Liście przewozowym lub WZ jest jednoznaczny z potwierdzeniem zgodności dostarczonego Towaru z dokonanym przez Klienta Zamówieniem.

4. Sprzedawca nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru ,

5. W przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Towaru na adres podany przez Klienta nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Klienta Sprzedawca zapewni pozostawienie awizo w drzwiach lokalu, do którego dostarczony miał być Towar.

6. Klient zobowiązany jest skontaktować się niezwłocznie, w terminie wskazanym w treści awizo, z Przewoźnikiem.

7. Klient wraz z Przewoźnikiem ustalą kolejny termin i miejsce dostarczenia Towaru.

8. Klient zapłaci Sprzedawcy koszty każdorazowej próby dostarczenia Towaru przeprowadzonej zgodnie z ustaleniami Klienta i Przewoźnika, której brak realizacji nastąpił z przyczyn leżących po stronie Klienta.

9. Klient zapłaci Sprzedawcy koszty każdorazowego odwiezienia Towaru do Konsimo po nieudanej próbie dostarczenia Towaru do Klienta w przypadku, gdy przyczyny braku dostarczenia Towaru są wynikiem okoliczności leżących po stronie Klienta.

§ 6. ZWROT / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Sprzedawca umożliwia Konsumentom odstąpienie od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

a) objęcia przez Konsumenta rzeczy w posiadanie – w przypadku sprzedaży jednego towaru; w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

b) objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach; w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części

c) daty objęcia przez Konsumenta pierwszej z rzeczy – w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;

d) dnia zawarcia umowy – dla pozostałych umów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Konsimo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60 – 324 Poznań, tel. +48 538 207 200, e-mail: konsimo@konsimo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Wszystkie formularze znajdują się na naszej stronie internetowej https://konsimo.pl/regulamin. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Informacja uzupełniająca:

1. W meblach twardych (biurka, komody, kontenerki, łóżka, meblościanki, nadstawki, półki, regały, stoliki, stoły, szafki, szafy, witryny) znajdują się trwałe połączenia, które po skręceniu i następnie rozkręceniu, uniemożliwiają powrót do pierwotnej wersji produktu.

2. Meble mają dużą wagę i rozmiar. Są to duże gabaryty, które ze względu na swój rozmiar, nie są zwykłą paczką. Meble nie są także bagażem podręcznym. Mogą mieć rozmiar 250x150x100 cm i ważyć od 50-150 kg! Dlatego nie można porównywać paczki z meblami do standardowej paczki z zamówioną drobnicą.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Konsimo może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy o dostarczenie nam dowodu odesłania rzeczy poprzez przesłanie wskazanego dowodu na adres: konsimo@konsimo.pl.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów, tj. odesłać Towar na swój koszt na adres: MAGAZYN KONSIMO, ul. Czarnieckiego 56, 62-040 Puszczykowo. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 700 złotych (słownie: siedemset złotych).

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług w zakresie wniesienia bądź montażu mebli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczonych Usług spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zwrotu Towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego użytkowania Konsimo może obciążyć Klienta odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia Towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7. REKLAMACJE (ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMY)

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru (Usługi) na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, a także ustawy o prawach konsumenta

2. Jeżeli Towar sprzedany ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Klienta. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Klientowi także w przypadku wadliwie wykonanej Usługi.

3. Klient składa reklamację poprzez uzupełnienie i terminowe wysłanie (na adres elektroniczny lub adres korespondencyjny wskazany poniżej) Sprzedawcy formularza reklamacyjnego dołączonego do każdego Towaru (przekazanego wraz z wykonaniem Zamówionej Usługi) zakupionego od Sprzedawcy lub poprzez przekazanie danych wymienionych w treści ww. formularza reklamacyjnego na warunkach wskazanych powyżej. Wzór formularza reklamacyjnego zamieszczony został w treści Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza reklamacyjnego (lub prawidłowe podanie danych wskazanych w treści formularza reklamacyjnego). Zaleca się także załączenie skanu lub kopii paragonu (faktury) dokumentującego transakcję zakupu wadliwego Towaru (Usługi).

4a. Paragon może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

5. Wypełniony formularz (lub dane, których zasadność wskazania wynika z treści formularza reklamacyjnego) wraz z kopią paragonu (faktury) lub skanem (kopią) dokumentu potwierdzającego zakup i zdjęciami uszkodzonego Towaru należy przesłać Sprzedawcy na adres: MAGAZYN KONSIMO, ul. Czarnieckiego 56, 62-040 Puszczykowo lub ich skan przesłać na adres poczty elektronicznej konsimo@konsimo.pl.

6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego (lub prawidłowo podanych danych, o których mowa w treści ust. 5 tego paragrafu) wraz kopią paragonu (faktury) lub ze skanem (kopią) dokumentu potwierdzającego zakup. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Klient jest zobowiązany odesłać Sprzedającemu reklamowany Towar na adres: MAGAZYN KONSIMO, ul. Czarnieckiego 56, 62-040 Puszczykowo z dopiskiem REKLAMACJA.

12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

14. W terminach określonych w treści ust. 13 powyżej kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

15. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

16. Zapisy niniejszego Regulaminu wskazane w treści ust. 15 powyżej stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

17. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

18. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

19. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

20. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

21. Uwzględnienie reklamacji jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Konsimo do zwrotu kosztów dostarczenia reklamowanego Towaru w najniższej wysokości kosztów transportu danego Towaru realizowanej przez Konsimo.

22. Na podstawie treści art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r. Konsimo udostępnia dane do łącza elektronicznego platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 58 Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) w brzmieniu następującym:

1.Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2.Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.
3.Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta, są przetwarzane przez KONSIMO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60 – 324 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539891, NIP: 7792427567, Regon: 360618149, tel. +48 538 207 200, e-mail: konsimo@konsimo.pl, która to Spółka jest ich administratorem. Przekazane podczas zakupu dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta oraz realizacji praw i obowiązków Sprzedawcy i Klienta wynikających ze złożonego Zamówienia.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. O ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera od Konsimo poprzez ”zapis na newslettera” podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Konsimo. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: konsimo@konsimo.pl z informacją o cofnięciu zgody. Dane przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta.

4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim tj. przewoźnikom w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 ze zm.) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

5. Poza wskazanymi wyżej przypadkami przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim przekazanie wskazanych danych nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek takiego przekazania wynika z powszechnie obowiązującego, właściwego prawa.

6. Klient jest uprawniony do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, a zwłaszcza do uzyskania dostępu do przekazanych przez Niego danych osobowych oraz do ich poprawiania a także do żądania usunięcia przekazanych danych osobowych.

7. Przekazanie danych osobowych w zakresie wskazanym w treści niniejszego Regulaminu i załączonych do niego dokumentów jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji praw i obowiązków Sprzedawcy i Klienta wynikających ze skutecznie złożonego Zamówienia.

8. Powierzone dane osobowe są przechowywane oraz zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującym, właściwym prawem.

9. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep Internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a.Konfiguracji serwisu

I.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

II.rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

III.zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

IV.zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

V.rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b.Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I.utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

II.poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

III.optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c.Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

I.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

II.poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d.Zapamiętania lokalizacji użytkownika

I.poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e.Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I.tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f.Świadczenia usług reklamowych

I.dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam produktów i usług

g.Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2.Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a.zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics,

b.prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

c.wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

I.Facebook.com

II.plus.google.com

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Zawartość strony internetowej www.konsimo.pl jest własnością firmy KONSIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. siedzibą w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów On-line Shop (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

2. Oznaczenie www.konsimo.pl wraz z sub-domenami oraz inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

§ 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Każdy Klient ma prawo upoważnić osobę trzecią do udziału w realizacji transakcji. Upoważnienie takie musi zachowywać formę pisemną i posiadać podpis osoby upoważniającej osobę trzecią.

2. KONSIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.konsimo.pl. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy uzyskane przez wskazane podmioty przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

3. Niezależnie od zmian w treści Regulaminu Klient zobowiązany jest do powstrzymania się przed dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.01.2016 r.

Zał. nr 1 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data ………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

MAGAZYN KONSIMO

ul. Czarnieckiego 56

62-040 Puszczykowo

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru towaru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)*

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

* podpis konsumenta wymagany jest tylko gdy wypełniony formularz odsyłany jest w formie papierowej

REGULAMIN KONSIMO SALE

REGULAMIN SALE Konsimo.docx

REGULAMIN AMBASADOR Konsimo

KONSIMO KARTA GWARANCYJNA